ledenvergadering 2023

geplaatst in: Uncategorized | 0

Agenda voor de ledenvergadering te houden op:
donderdag 23 maart 2023
Plaats: Dorpshuis Markeweg 16 te Zwinderen
Aanvang: 20.00 uur

 1. Opening
 2. Mededelingen
 3. Notulen Algemene Ledenvergadering
  24 mei 2022
 4. Jaarverslag secretaris 2022
 5. Jaarverslag penningmeester 2022
 6. Verslag kascontrolecommissie
 7. Benoeming nieuwe kascontrolecommissie
 8. Contributie en vergoeding 2024 . Voorstel tot verhoging van het vergoedingspakket
 9. Vaststelling nieuw huishoudelijk en bestuurlijk reglement
 10. Bestuursverkiezing
  Periodiek aftredend en herkiesbaar Mevrouw W. Gossen-Stadman en Mevrouw M. Nijenbanning-Scholten, Tegenkandidaten te stellen tot 24 uur voor aanvang vergadering bij de secretaris
 11. Rondvraag
 12. Sluiting